CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l'accés i la utilització que l'usuari (en endavant, “l'Usuari”) realitza del lloc web www.nyn.es(en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest. Per mitjà de l'acceptació d’aquestes Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

1.    Que ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa aquí;
2.    Que és una persona amb capacitat suficient per contractar;
3.    Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari del Lloc Web i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L'Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que tant el Lloc Web com les esmentades Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis; d’aquestes Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es presenta la informació general del Lloc Web: Titular: JOSEL, S. L. U. (en endavant, “Núñez i Navarro”).
Domicili social: Urgell, 230 – 08036 Barcelona
C.I.F.: B-08236127
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36.980, Foli 75, Full 24.568, Secció 2ª, Inscripció 88ª
E-mail:  inmo@nyn.es

Telèfon: (+34) 933636950

2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3. Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no cal realitzar el registre de l'Usuari, si bé la utilització de determinats serveis sí que pot estar condicionada a aquest registre previ.
Les dades introduïdes per l'Usuari han de ser exactes, actuals i veritables en tot moment. En cas a l'Usuari registrat se li assigni un password, aquest és responsable en tot moment de la custòdia, i ha d’assumir, en conseqüència, qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de l’ús indegut d’aquest, així com de cedir-lo, revelar-lo o perdre’l. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un Usuari registrat s’entenen realitzats per l’Usuari registrat, qui ha de respondre en tot cas de l’esmentat accés i ús.

4. Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o que constitueixin un delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.
A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir ni difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir ni difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Núñez i Navarro davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització indicades abans. A més a més, Núñez i Navarro es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
Núñez i Navarro es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l'ús dels serveis oferts a través del Lloc Web.

5. Exclusió de Responsabilitat

Núñez i Navarro no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització d'aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui necessària ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada és necessària i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a Núñez i Navarro l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Núñez i Navarro no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que siguin causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d'accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Núñez i Navarro només és responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a Núñez i Navarro, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Núñez i Navarro amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Núñez i Navarro no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, desactualització, no-disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Núñez i Navarro.

En els supòsits en què l'Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'Usuari sap i accepta que Núñez i Navarro actua com a simple intermediari que facilita el citat accés, per la qual cosa no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació dels citats serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitador, Núñez i Navarro no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol natura derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives dels citats serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota mena que s’hi puguin donar.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entesos, a títol merament enunciatiu, com els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Núñez i Navarro o de tercers, sense que es pugui entendre cedit a l'Usuari cap dels drets d'explotació que la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual els reconeix.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Núñez i Navarro o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

8. Contractació de serveis a través del Lloc Web

8.1. Procediment

El procediment que l'Usuari ha de seguir per contractar serveis a través del Lloc Web és el següent:

1r- Seleccionar les característiques de la reserva per a l'estada a l'hotel y continuar amb la reserva.

2n- La pàgina pot mostrar diferents ofertes perquè l'Usuari esculli. La pàgina mostra preus expressats en la moneda euro. Cal seleccionar el servei segons la disponibilitat oferta.

3r- Visualització de totes les dades de la comanda, amb el preu amb IVA. L'Usuari ha d’emplenar les dades personals i indicar les dades de pagament mitjançant targeta bancària. A continuació, l'Usuari ha d'acceptar les Condicions Generals d'Ús i de la Contractació i fer clic al botó “Confirmar”.

4t- L'Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda mitjançant la visualització d'un missatge en pantalla i la recepció d'un correu electrònic al compte facilitat durant el procés de compra).

8.2. Preu i forma de pagament

Excepte indicació expressa en contra, els preus presentats al Lloc Web no inclouen l'IVA corresponent. El pagament s'ha d’efectuar mitjançant targeta de crèdit.

8.3. Exclusió del dret de desistiment

Conforme l'article 93.2 b) del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s'exclou el dret de desistiment en les contractes de subministrament de serveis d'allotjament, de transport, de menjars o d’oci, quan, en el moment de la formalització del contracte, l'empresari es comprometi a subministrar aquestes prestacions en una data determinada o en un període concret, com és el cas aplicable al Lloc Web.

8.4. Altres consideracions

Aquestes Condicions Generals només estan disponibles per a l'Usuari en les següents llengües: castellà, català, anglès, francès, alemany, italià i rus. Núñez i Navarro guardarà prova electrònica de l'acceptació d'aquestes Condicions Generals per part de l'Usuari, la qual no estarà a disposició d'aquest últim.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals es declara totalment o parcialment nul·la o ineficaç,  aquesta nul·litat o ineficàcia només afecta la citada disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, amb la qual cosa subsisteixen aquestes Condicions Generals en tota la resta i es considera tal disposició com a totalment o parcialment no inclosa.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya. Núñez i Navarro i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se per l'accés, utilització i/o contractació de serveis a través del Lloc Web, als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant aquest Lloc web és:

■ Titular: JOSEL, S. L. U. (en endavant, “Núñez y Navarro”).

■ Domicili social: Urgell, 230 - 08036 Barcelona

■ C.I.F.: B08236127

■ Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36.980, Foli 75, Full 24.568, Secció 2ª, Inscripció 88ª

■ Email:  inmo@nyn.es

■ Telèfon  (+34) 933636950

2. Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc web es tractaran per a les finalitats següents:

F.1: Possibilitar el manteniment, el desenvolupament i la gestió de la relació de negoci formalitzada per la contractació de productes o serveis a través d’aquest Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment prevists.

F.2: Atendre les sol·licituds d’informació o les consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació o consulta.

F.3: Mantenir informat l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, els serveis i les novetats de NÚÑEZ i NAVARRO. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions. Si no consents el tractament de les teves dades amb aquesta finalitat, si us plau marca la casella habilitada per a aquest efecte al lloc web.

F.4: En cas que l’Usuari faci ús de la nostra secció “Treballa amb nosaltres”, per tal d’atendre la seva sol·licitud de feina i, si s’escau, permetre que opti a un lloc de feina a Núñez i Navarro. Eliminem tots els currículums rebuts un cop transcorreguts 2 anys des de la seva recepció; per tant, si l’Usuari vol continuar formant part de la nostra base de dades un cop transcorregut aquest termini, haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum.

3. Legitimació

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificats a l’apartat anterior és la següent:

F.1: Acompliment de les obligacions contractuals assumides per l’Usuari i NÚÑEZ i NAVARRO.

F.2: Interès legítim perquè la seva sol·licitud o consulta sigui atesa.

F.3: Consentiment de l’Usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

F.4: Interès legítim perquè la seva sol·licitud de feina sigui atesa.

4. Destinataris

Les dades personals de l’Usuari no es comunicaran a cap tercer.

5. Drets

L’Usuari pot exercir davant de NÚÑEZ i NAVARRO els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils. 

Igualment, en els tractaments de les dades de l’Usuari, la legitimació dels quals es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest tindrà el dret de retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a carrer del Compte d’Urgell, 230, 08036 - Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic inmo@nyn.es.

En qualsevol cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.