Núñez i Navarro, el primer grup hoteler a obtenir l'ISO 45001 pel seu compromís amb la seguretat laboral

2019-05-13

El Grup Núñez i Navarro ha aconseguit el certificat AENOR sobre sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball, segons marca la Norma ISO 45001. L'abast d'aquesta certificació cobreix les diverses línies de negoci que abasta la societat JOSEL SLU: promoció, construcció, explotació hotelera i gestió d'aparcaments en les principals zones de Barcelona i la seva àrea d'influència.

Aquesta certificació demostra el fort compromís del Grup per incorporar les millors pràctiques, nacionals i internacionals, en matèria de seguretat laboral, i els requisits d'un sistema de gestió alineat amb l'Estructura d'Alt Nivell, que garanteixen el respecte i compliment de la normativa de prevenció vigent.

Es tracta d'un certificat transversal que dóna cobertura a 450 empleats i cobreix tota l'activitat immobiliària de Núñez i Navarro: des del disseny del projecte, passant por l'obra de construcció i posteriorment per l'explotació comercial de l'edifici, sigui un pàrquing, un hotel, o un edifici d'habitatges o oficines.

 

Entrega Certificacio AENOR

 

Un pas més enllà en prevenció laboral

El 12 de març de 2018 es va publicar la Norma ISO 45001, la primera norma internacional de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball. La seva publicació suposa l'anul·lació d' OSHAS 18001, de manera que les empreses certificades segons l'anterior estàndard disposen de tres anys per a fer la migració.

El departament de prevenció del Grup Núñez i Navarro, denominat QSM (Qualitat, Seguretat i Medi Ambient), va decidir avançar-se de forma voluntària i adequar-se al nou estàndard internacional de forma immediata, adaptant tota l'acció preventiva de les quatre àrees de negoci al nou referent. Un pas que les ha permès avançar-se en matèria de prevenció laboral, ja que l'anterior OSHAS 18000 només certificava, des del 2011, a l'àrea de promoció-construcció.

Jordi Cabedo, director de qualitat, seguretat i medi ambient de Núñez i Navarro assegura que l'adequació a la nova norma els permet dur a terme un seguiment molt més exhaustiu i immediat del correcte compliment de les pràctiques preventives i assegura un major compromís per part de tots els treballadors implicats: "En comptar JOSEL amb un servei propi de prevenció (per núm. de treballadors), té l'obligació de passar una auditoria de PRL reglamentària cada dos anys. Amb la certificació ISO 45001 es realitzen auditories internes i externes cada any. D'aquesta manera s'afavoreix el control de les activitats en matèria de prevenció i no hem d'esperar dos anys per a assegurar-nos que estem en el bon camí o per a treballar en els punts de millora que ens detectin. L'estratègia d'aquestes auditories sempre és rotar els centres de treball, que s'auditen diferents centres (hotels, pàrquings, edificis, obres) i diversos equips. Això fomenta que els responsables de departament i de centre estiguin preparats i formats en aquesta matèria".

A més, "aquesta nova norma ISO 45001 té un enfocament molt més estratègic: d'anàlisi de riscos i oportunitats de l'organització interna. Comporta la simplificació de la burocràcia i s'alinia amb les accions preventives del negoci. S'estableixen indicadors i es marquen uns objectius, aplicables ara a totes les àrees i a tot el personal. Ens ha ajudat a fer una anàlisi constructiva de tots els processos que teníem, retallant o millorant tota aquella part documental de cada procediment, per a simplificar i ser eficients en el dia a dia", afegeix Cabedo.

Millora continua, reconeixement i manteniment dels inmobles

L'ISO 45001 actua com a marc de referència per a prevenir lesions i el deteriorament de la salut dels treballadors, apostant per llocs de treball segurs i saludables, eliminant els perills, minimitzant els riscos, implantant mesures de prevenció eficaces i aprofitant les oportunitats .

En el cas de Núñez i Navarro els tres aspectes més notables que s'han aconseguit amb la implementació de la Norma són:

1. Millora continua. Les auditories han de ser percebudes com una oportunitat de creixement i correcció dels punts febles.

2. Reconeixement intern i extern. Intern, perquè s'enforteix en l'empresa una cultura preventiva assumida per tots els actors, que s'ha traduït en unes dades mínimes de sinistralitat. El treballador percep que l'empresa vetllaa por la seva seguretat i es compromet amb la cura de la seva salut. També suposa un reconeixement extern en haver estat de les primeres empreses a certificar-se amb la nova norma. Comptar amb ella empeny a les empreses col·laboradores a adequar-se també.

3. Manteniment dels immobles. El compromís de la companyia per adequar i mantenir els seus immobles correctament, no només en temes de seguretat col·lectiva, i especialment les seves instal·lacions. Núñez i Navarro treballa per a estar al dia amb tots els requeriments tècnic-legals de qualsevol dels centres de treball. D'aquesta forma queda patent el compromís del Grup amb el compliment eficient de les reglamentacions tècniques i la seva voluntat per disposar dels millors edificis per als seus clients. 


NN Hotels: el primer grup hoteler a rebre l'ISO 45001

L'anticipació del departament QSM de Núñez i Navarro en l'adequació de la societat JOSEL SLU a la nova Norma, li ha permès a NNHotels ser el primer grup a obtenir la certificació ISO 45001 en el sector de l'hosteleria."Als hotels, l'aplicació de la norma comporta el conjunt de diferents línies d'acció preventiva des del seu inici: des de l'informe intern de recepció d'obra amb les incidències que han de tancar-se en seguretat per a l'explotació de l'hotel, fins a una formació específica per a l'equip d'un departament", explica Jordi Cabedo.

Com accions preventives que el Grup gestiona als hotels destaquen: l'elaboració i implantació del pla d'emergència, la instal·lació de sistemes anti caiguda per al manteniment o la neteja, dotació d'equips de protecció individual, la coordinació d'activitats amb les empreses proveïdores, senyalística d'emergència, formació, etcètera.

Per descomptat, també comporta la recerca de qualsevol incident que ocorri. I sense oblidar la implantació de vigilància de salut per als treballadors, a través de reconeixements mèdics, o l'adaptació del lloc de treball als treballadors amb restriccions mèdiques. "La prevenció de riscos no és només per a treballadors, sinó també implica la seguretat dels nostres clients. Per això un dels aspectes en els quals treballem i insistim més és que el Pla d'emergència sigui eficaç i estigui 'viu'. Duem a terme simulacres que inclouen tota la preparació dels protocols d'emergència i la comprovació del bon funcionament dels mitjans tècnics i equips humans designats", continua Cabedo.

Objectiu final: protecció de les persones evitant accidents

Núñez i Navarro té molt clar que tots els processos i compromisos adquirits en matèria de prevenció de riscos laborals tenen un clar objectiu: protegir a les persones evitant accidents. El responsable de qualitat, seguretat i medi ambient del Grup assenyala que: "Els accidentes són un dels moments més durs de la gestió. Si t'enfrontes a un accident, has de pensar què ha fallat. Mirar enrere i pensar en el que no has vist. L'accident pot ser fortuït, però si es dóna un error, és que alguna cosa no hem vist, no hem arribat o algú s'ha saltat les mesures de seguretat".

Una de les claus per a evitar aquest tipus de situacions es troba en la motivació i supervisió del comandament intermedi, el responsable del treballador, perquè mantingui un entorn de treball segur. A part de la conducta del mateix treballador, si és conscient de què està fent, dels riscos que té i dels mitjans que necessita per a protegir-se, ho farà per ell i ho farà pels seus companys.

Per al Grup Núñez i Navarro, la millor forma de poder abordar polítiques efectives de prevenció de seguretat i salut és tenir un equip humà convençut de la importància del treball ben fet i compromès en la lluita contra els accidents laborals.

Este bloque está deteriorado o desaparecido. Puede que esté perdiendo contenido. Es posible que tenga que activar el módulo original.
Este bloque está deteriorado o desaparecido. Puede que esté perdiendo contenido. Es posible que tenga que activar el módulo original.